Advertentie

Sommige scripties zijn van zulke kwaliteit dat wij die graag publiceren in Dynamis

De scripties zijn doorbladerbaar. Net als veel pdfs.

Open het artikel en klik dan op het onderste plaatje. Daarna:

 

 

Scripties

Scriptie Homeopathie en Asperger door Martine du Floo

Een scriptie over homeopathie en Asperger. 2016 voor de School voor homeopathie Amersfoort.
Homeopathic detox scriptie

Een praktijkgestuurd onderzoek naar de effectiviteit van Homeopathic Detox Therapy bij...

Homeopatic Detox Therapy van hormonale anticonceptie Een praktijkgestuurd onderzoek naar de effectiviteit van Homeopathic Detox Therapy bij patiënten met een historie van gebruik van hormonale anticonceptie middelen Livia Jakovljevic Eindscriptie School voor Homeopathie Amersfoort, januari 2014 Praktijkbegeleider: Ton Jansen, klassiek homeopaat te Den Hoorn

Homeopathie en burn out, een verkennend onderzoek. Scriptie van Jolande Velgersdijk

Scriptie over Burnout en homeopathie. Een onderzoek onder homeopaten naar de ervaringen hiermee. Cases, vergelijkende materia medica. Door Jolande Velgersdijk
Hospital outside teofilo Flickr

Zorginnovatie Integrative Medicine (IM) Een onderzoek naar de (potentiële) positie van...

Zorginnovatie Integrative Medicine (IM) Een onderzoek naar de (potentiële) positie van IM en CAM in Nederlandse ziekenhuizen, GGZ-centra en andere zorginstellingen Margreet Hofstede Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum Saxion Next December 2010 Begeleider: Willem Kramers Beoordelaar: Tedje van Asseldonk Externe begeleider: Miek Jong (LBI)

De toediening van homeopatische middelen. Potentiekeuze. Eindscriptie door Marjon van der...

Dit is een kwalitatief inventariserend en beschrijvend onderzoek met de volgende probleemstelling: Welke potentie, vorm, dosis en frequentie van het homeopathisch middel schrijft de klassiek werkende homeopaat (lid van de NVKH of NOKH) voor bij het eerste consult van een patiënt en hoe onderbouwt de homeopaat deze wijze van toediening? Voor het literatuur onderzoek is de meest relevante literatuur over de wijze van toediening bestudeerd. Voor het praktijkonderzoek zijn interviews gedaan met twaalf klassiek homeopaten. De conclusies die op basis van het onderzoek getrokken kunnen worden zijn grotendeels conform de verwachting, daarbij zijn de gevonden verschillen in toedieningswijzen zelfs nog groter dan bij aanvang verwacht werd. Zowel in de literatuur als in de praktijk. Marjon van der Leer 13 oktober 2012 Saxion Next, CAM therapie Afstudeerscriptie Klassieke Homeopathie

Zeedieren in de homeopathie. Materia medica

Een scriptie over de middelen gemaakt van zeedieren in de homeopathie. Onder andere Clupea Harengus. Onchorynchus Tschawytscha (Koningszalm/ Chinook zalm) Urolophus Halleri (ronde pijlstaartrog) Hippocampus Kuda Hydrophis Cyanocinctus Urolophus Halleri (ronde pijlstaartrog) Aqua Marina Hydrophis Cyanocinctus

AAN DE ANDERE KANT VAN DE SPIEGEL. ZOEKTOCHT NAAR EEN MODEL...

We zijn woordwezens. We communiceren met elkaar door middel van woorden. We communiceren zelfs met onszelf via woorden. Wanneer we ons gaan bezighouden met de aard van de werkelijkheid, en we willen dat delen met anderen, dan gaan we dat opnieuw met woorden (proberen te) doen. De woorden waarmee we dat doen komen uit een bepaalde kontekst. De kontekst van de cultuur, het tijdperk, de plek op aarde waar we ons bevinden, onze persoonlijke achtergrond...Er is wetenschappelijke taal, dichterlijke taal, filosofische taal, spirituele taal. Elk van die talen heeft op haar beurt vele sub-talen of dialecten. De auteur Luc Broeck , indertijd student aan het CHK in Belgie, wil me met de aard van de werkelijkheid bezighouden en heb gekozen om dat met woorden te doen. Als een dichter, de boeddha of een kwantumfysicus met zijn woorden wijst, komt het er op aan te kijken naar wat er gewezen wordt. In dit werk heeft Luc Broeck gekozen om de kwantumfysicataal en de spirituele taal te gebruiken om te wijzen. De hedendaagse opvatting van homeopathie is die van een informatiegeneeskunde. Deze visie sluit goed aan bij het model dat we hiervoor geschetst hebben. Meer hierover op p 41

De Dynamus, de levenskracht. Scriptie van Ben Bongers

Onderzoek naar het wezen van de Dynamus. De levenskracht. Tijdens de opleiding werd ik geconfronteerd met het begrip Dynamus. Met deze scriptie ga ik proberen dit fenomeen uit te werken. Als eerste met hetgeen Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann in zijn manuscript, voor de zesde editie, van het Organon der Geneeskunst over de Dynamus had geschreven. Dr. Richard Haehl geeft pas in 1921 de zesde editie uit in boekvorm. Wat zegt Hahnemann eigenlijk, ik probeer er een eigen interpretatie van te geven. En over deze paragrafen heb ik de werken van: Friedrich Husemann, Ernst Marti en Victor Bott heen gelegd en dit weer teruggekoppeld naar het werk van Hahnemann. Aan het eind van § 9. breng ik mijn eigen inzicht verder in en werk dit inzicht verder uit. Hierna een onderzoek in een door mij aangedragen casus, waar ik probeer de verworven inzichten te kunnen verduidelijken. Als laatste enige filosofische denkbeelden die in mij leven. Afstudeerscriptie van Ben Bongers Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem"mei 2006
Flue Griep

Preventie van griep met homeopathie. Homeo profylaxe. Scriptie door Gerrie Hasselaar

In deze scriptie is een vergelijking gemaakt tussen de reguliere griepvaccinatie (Vaxigrip, 2013/2014) en een homeopathisch griepprofylaxe (HgP) (Poly Influenzinum combi Vaxigrip/Influvac, 2013/2014 C 200) bij ouderen tussen de 60-85 jaar. Deze pilot-study bestond uit totaal 150 participanten. Deze waren onderverdeeld in 3 groepen, te weten groep 1 met 83 participanten die allen de reguliere griepvaccinatie kregen toegediend. Groep 2 bestond uit 19 participanten die allen de HgP innamen en groep 3 bestond uit 48 participanten die niets deden ter voorkoming van de griep. Uit de resultaten blijkt de griepincidentie het hoogst in de vaccinatiegroep (totaal 31,4%), gevolgd door de niet-geïmmuniseerde groep (totaal 8.4%) en het laagst in de HgP-groep (totaal 5,3%). Scriptie School voor Homeopathie Amersfoort door Gerrie Hasselaar

Waarom gebruikt men homeopathie. Een verkennend onderzoek naar beweegredenen om al...

Om een mogelijke verklaring te vinden voor het afnemend bezoek aan de homeopaat is het belangrijk eerst inzicht te hebben in wat beweegredenen zijn om al dan niet gebruik te maken van CAM (Complementary and Alternative Medicine) voor de Nederlandse zorgconsument, wat met dit onderzoek gedaan is. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat zijn de beweegredenen van Nederlandse gezondheidszorggebruikers om wel of niet gebruik te maken van CAM in het algemeen en homeopathie in het bijzonder? Deze vraag wordt door middel van kwalitatief onderzoek beantwoord. Er is gebruik gemaakt van documentanalyse, diepte-interviews met sleutelinformanten en er is gesproken met zorgconsumenten in focusgroepssessies. Scriptie School voor Homeopathie Amersfoort Alieke van Zandwijk en Monique Vorstermans 2015
Knaagdieren in de homeopathie

Knaagdieren in de homeopathie Scriptie. Met materia medica

Een scriptie over knaagdieren in de homeopathie. Na een beschrijving van habitat en kenmerken van de rat, muis, konijn en vele andere knaagdieren volgt boeiende materia medica uit meerdere bronnen. Patricia Vaeremans Promotor: Christel Lombaerts CENTRUM VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE – BRUSSELSESTRAAT 170 – 3000 LEUVEN